Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość, obowiązujące od 29.05.2017 r.

I. Postanowienia Ogólne

1.      Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez TERMOAPARATURA WROCŁAW Produkcja Czujników Temperatury Andrzej Wąchocki z siedzibą w Zębicach, ul. Rzemieślnicza 4, posługującą się numerem NIP 8990017787 i REGON 930259146, zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez firmę sprzedaży.

2.      Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym Klientem, a TERMOAPARATURA WROCŁAW zwanym dalej Sprzedawcą.

3.      Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym termoaparatura.com.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.

4.      Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez TERMOAPARATURA WROCŁAW jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

II. Przedmiot Sprzedaży

5.      Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego termoaparatura.com.pl.

6.      Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym termoaparatura.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.

7.      Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).

8.      Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego termoaparatura.com.pl wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%. Cena netto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.

9.      Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego termoaparatura.com.pl.

10.    Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

11.    Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

a)        przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)

b)        za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,

c)         gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu,

d)        poprzez system płatności elektronicznych.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

12.    Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

13.   Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Sprzedawcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

14.    Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.

15.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

16.    Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.

17.    Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: TERMOAPARATURA WROCŁAW, Zębice ul. Rzemieślnicza 4, 55-010 Święta Katarzyna lub elektronicznie na adres faktury@termoaparatura.com.pl. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji Sprzedawca traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

III. Realizacja zamówienia

18.    Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej http://www.termoaparatura.com.pl/pl/user/register i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

19.    Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:

a)     dokonywania zakupów w sklepie internetowym termoaparatura.com.pl,

b)     prowadzenia szczegółowych statystyk swoich działań w systemie Sprzedającego,

c)     współdecydowania o wyglądzie i kształcie sklepu on-line termoaparatura.com.pl.

20.     Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma, na podany adres e-mail, link służący do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

21.     Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.

22.     Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:

a)      wyraża  zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie Sprzedawcy i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:

                           i.      realizacji umowy przez Sprzedającego,

                          ii.      informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy termoaparatura.com.pl,

b)      powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego termoaparatura.com.pl,

c)      może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.

23.     Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest TERMOAPARATURA WROCŁAW Produkcja Czujników Temperatury Andrzej Wąchocki z siedzibą w Zębicach, ul. Rzemieślnicza 4

24.     O zmianach w Regulaminie użytkownik zostanie powiadomiony na stronie internetowej. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu termoaparatura.com.pl.

25.   Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.termoaparatura.com.pl z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

26.     W celu zakupu produktów w sklepie internetowym termoaparatura.com.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.

27.     Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

28.     Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta zgodnie z punktem 15 niniejszego Regulaminu.

IV. Dostawa

29.     Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym termoaparatura.com.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

30.     Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS Express.

31.     Klient może także odebrać zamówiony sprzęt w siedzibie Sprzedawcy.

32.     Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany na stronie podsumowania zamówienia.

33.     Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 14 dni roboczych.

34.     W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.

35.     W przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

36.     W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem http://www.termoaparatura.com.pl/pl/article/13/Serwis oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej.

37.     Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem http://www.termoaparatura.com.pl/pl/article/13/Serwis  oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy z firmą przewozową.

38.     W przypadku jednego zamówienia złożonego z wielu produktów, co do których występują różnice w sposobie ich pakowania w szczególności ze względu na ich gabaryty lub też różnice w zakresie czasu realizacji zamówienia, Sprzedawca może dokonać podziału zamówienia na mniejsze przesyłki.

V. Prawo do odstąpienia od umowy

39.    Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu). Sprzedawca umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@termoaparatura.com.pl.

40.  Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Stosowny załącznik dostępny jest na stronie internetowej: http://www.termoaparatura.com.pl/formularz_odstapienie_od_umowy_sprzedazy.pdf

41.    Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

42.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)      o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;

b)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c)      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d)      zawartej w drodze aukcji publicznej;

e)      o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

43.    Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

44.    Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym termoaparatura.com.pl posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 15 dni od doręczenia sprzętu.

45.    Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni.

46.    W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.

47.    Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

48.    Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

VI. Reklamacje

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

49.     Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

50.    Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@termoaparatura.com.pl lub też pisemnie na adres:
TERMOAPARATURA WROCŁAW, Zębice ul. Rzemieślnicza 4, 55-010 Święta Katarzyna. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na wskazany adres.

51.    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

52.    W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę:

53.     Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na biuro@termoaparatura.com.pl lub też pisemnie na adres: TERMOAPARATURA WROCŁAW, Zębice ul. Rzemieślnicza 4, 55-010 Święta Katarzyna.

54.     Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

55.     Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

56.     Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

57.     W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 K.C. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.