Polityka prywatności

W niniejszym dokumencie wyjaśniamy obowiązujące w TERMOAPARATURA WROCŁAW zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, jakie Klient może nam udostępnić podczas korzystania z tej strony. Naszym celem jest ochrona danych osobowych użytkowników naszego serwisu.

Informacje ogólne

 1. Celem i misją naszego przedsiębiorstwa jest dołożenie wszelkich starań, by wszelkie informacje jakie państwo nam powierzacie pozostały prywatne. Sporządzając niniejszy dokument podjęliśmy się realizacji prawidłowych zasad, sposobów gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszej strony internetowej. Prosimy o uważne przeczytanie treści dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.
 2. Niniejszy dokument został opracowany dla realizacji postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – RODO.
  (Jeżeli chcesz przejść od razu do informacji odnośnie RODO – przejdź do rozdziału 4).

 3. Administratorem Danych Osobowych (ADO) użytkowników korzystających z niniejszej strony jest TERMOAPARATURA WROCŁAW, z siedzibą w Zębicach: ul. Rzemieślnicza 4, 55-010 Święta Katarzyna.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), a także w zgodzie z zapisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
 5. Niniejsza strona pozyskuje informacja o użytkownikach serwisu i ich zachowaniach w sposób następujący:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone przez użytkownika informacji w formularzach elektronicznych zamieszczonych na niniejszych stronach,
  b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”),
  c) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
 6. Zbieramy informacje podane dobrowolnie.
 7. Możemy również zapisywać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 

Pliki cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Państwa urządzenia i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych.
 3. Podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest ADO.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  a) statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystacie Państwo ze strony, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  b) określania Państwa profilu w celu wyświetlania dopasowanych materiałów reklamowych, pragniemy również zauważyć, że nie jesteśmy odpowiedzialni za profilowanie, pliki te są wykorzystywane przez dostawców usług internetowych.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na Państwa urządzeniu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są na Państwa urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.
 6. Pragniemy poinformować, że przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Państwa urządzeniu. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie lub blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera zakładka „pomoc” Państwa przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

 

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych Państwa zachowaniach podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  a) czas nadejścia zapytania,
  b) czas wysłania odpowiedzi,
  c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http,
  d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,
  e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (link referencyjny) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  f) informacje o przeglądarce użytkownika,
  g) informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 

Obowiązek informacyjny wynikacjący z RODO

 1. Administratorem Państwa danych jest firma: TERMOAPARATURA WROCŁAW Produkcja Czujników Temperatury Andrzej Wąchocki, z siedzibą w Zębicach: ul. Rzemieślnicza 4, 55-010 Święta Katarzyna.
 2. Cele w jakich przetwarzamy Państwa dane.
  Dane osobowe są gromadzone wyłącznie w przypadku ich dobrowolnego przekazania, na przykład w celu wykonania postanowień umowy, korzystania z formularza kontaktowego lub podczas rejestracji usług. Do realizacji usług wykorzystujemy dane podane przez użytkownika, po uprzednim udzieleniu przez niego stosownej zgody, w zamieszczonym na stronie internetowej formularzu kontaktowym.
 3. Zgoda wyrażana jest wyłącznie w celu:
  - przetwarzania przez TERMOAPARATURA WROCŁAW z siedzibą w Zębicach, zawartych w formularzu danych kontaktowych w celu nawiązania kontaktu,
  - przetwarzania przez TERMOAPARATURA WROCŁAW z siedzibą w Zębicach, zawartych w formularzu danych kontaktowych w celu przesłania informacji marketingowych i ofert handlowych na wskazany adres poczty elektronicznej.
 4. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych może być też podjęcie w przyszłości działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie, (w tym ustalenia zakresu zamówienia, dokumentacji, i przygotowanie procesu realizacji) a także wykonania umowy. Dane której stroną jest osoba, której dane dotyczą, to również dane jej przedstawiciela, pełnomocnika i osoby upoważnionej do kontaktu w jej imieniu.
  Państwa dane osobowe są również pozyskane z rejestrów publicznie dostępnych w tym Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego a także w oparciu o informacje podane dobrowolnie przez osoby upoważnione do kontaktu w celu realizacji zamówienia.
 5. Podstawa prawna i zakres przetwarzania danych osobowych:
  a) w przypadku udzielania zgody: Artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO,
  b) przed zawarciem umowy i przyj jej zawarciu: Artykuł 6 ust. 1 lit. b i f RODO w związku z art. 66 do 721 kodeksu cywilnego.
  Kategorie i zakres danych osobowych: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres poczty e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer NIP.
 6. Komu są przekazywane Państwa dane osobowe/Kto ma do nich dostęp.
  1) Pracownikom Administratora Danych Osobowych,
  2) Dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń z tytułu prowadzonej działalności,
  3) Podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne,
  4) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 7. Okres przechowywania danych lub kryteria ustalania tego okresu.
  a) W przypadku zgody do chwili jej wycofania,
  b) W przypadku stałej współpracy gospodarczej przechowywanie danych osobowych kontrahentów (klientów), dostawców i podmiotów współpracujących odbywa się w całym okresie jej realizacji, upływu okresu gwarancji, upływu okresów terminu płatności i przedawnienia wszystkich roszczeń jakie są z nią związane, a także okresu wynikającego z rozliczeń publiczno-prawnych wobec właściwych organów do tego powołanych (np. Urzędu Skarbowe),
  c) W przypadku współpracy sporadycznej lub jednorazowej do końca upływu okresu terminu realizacji, płatności, przedawnienia wszystkich roszczeń związanych z daną umową, a także okresu wynikającego z rozliczeń publiczno-prawnych wobec właściwych organów do tego powołanych (np. Urzędy Skarbowe).
 8. Pragniemy Państwa również poinformować o:
  a) prawie do dostępu do danych, jeżeli udzieliliście Państwo zgody przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia , w każdym czasie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej mocy po jej udzieleniu a przed jej cofnięciem,
  b) możliwości sprostowania danych w sytuacji gdy dane posiadane przez nas są nieprawidłowe a także do uzupełnienia tych danych jeżeli będą one niekompletne, z uwzględnieniem celu ich przetwarzania (jeżeli ich uzupełnienie będzie wykraczało poza cel przetwarzania uprawnienie do uzupełnienia nie będzie przysługiwało),
  c) możliwości usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania,
  d) prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 9. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do bycia zapomnianym i zostanie ono zrealizowane w sytuacji, jeżeli:
  a) udzieliliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do bycia zapomnianym; wszelkie dane zostaną usunięte, jednocześnie pragniemy podkreślić że w przypadku udzielenia zgody a następnie zawarcia umowy uprawnienie takie nie będzie przysługiwało ze względu na realizację przez nas na Państwa rzecz zamówienia,
  b) przetwarzanie danych jest zbędne dla celu w jakim zostały pozyskane; np. gdy umowa i płatności zostały zrealizowane, upłynął okres gwarancji i okres przechowywania danych wynikający z norm prawa powszechnie obowiązującego,
  c) został wniesiony sprzeciw i brak jest nadrzędnego uprawnienia do przetwarzania danych,
  d) dane byłby przetwarzane niezgodnie z prawem a także jeżeli usunięcie danych będzie wymagane przez przepisy obowiązuje w państwie członkowskim któremu podlega administrator lub w prawie Unii Europejskiej.
 10. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 11. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@termoaparatura.com.pl
 12. Termoaparatura Wrocław zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.